Ta dokument mora biti pregledan in posodobljen vsako šolsko leto ob koncu meseca marca ali takoj, ko pride do sprememb.


1.  Predgovor

 

Francoska šola v Ljubljani je izobraževalna ustanova, ki deluje pod okriljem Agencije za francosko izobraževanje v tujini (AEFE) in sledi francoskemu učnemu programu. Šola je vpisana tudi v register mednarodnih šol pri slovenskem Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter izvaja z zakonom predpisan program slovenskega jezika.

Cilj notranjega pravilnika je opredeliti pravila, ki jih zahteva življenje v skupnosti, ter pravice in dolžnosti vseh strani, z ozirom na državne zakone in načela francoske republike.

Notranji pravilnik se lahko spreminja in bo izvoljen v šolskem svetu.

 

2.  VPISNI POSTOPEK

 

Pri vpisu imajo prednost otroci francoske narodnosti in otroci, ki prihajajo z drugih uradno priznanih francoskih izobraževalnih ustanov.

Otroci vseh drugih narodnosti se bodo lahko vpisali glede na število preostalih prostih mest.

V razred Toute Petite Section (TPS) se lahko vpišejo otroci, ki so dopolnili dve leti. Vpis za tekoče šolsko leto je možen do meseca decembra, če so v skupini še prosta mesta.

V vse preostale razrede se lahko otroci vpišejo tekom celega šolskega leta.

Za vpis v višje razrede osnovne šole (collège) mora biti otrok vpisan pri Nacionalnem centru za izobraževanje na daljavo (Centre National d’Enseignement à Distance – CNED), pri katerem morajo biti poravnani tudi vsi stroški.

 

Za vpis otroka morajo starši ravnatelju/-ici predložiti:

–     družinsko knjižico (če jo družina ima),

–     potrdilo o opravljenih obveznih cepljenjih,

–     potrdilo o izpisu iz prejšnje šole (ne velja za vrtec),

–     fotokopijo osebnega dokumenta otroka,

–     podpisan in z datumom opremljen notranji pravilnik,

–     pravilnik o obnašanju v jedilnici in v času popoldanskega varstva,

–     izpolnjen obrazec z informacijami o družini,

–     v primeru ločitve, fotokopijo odločitve sodišča o zakonitem zastopniku (dokument bo ostal zaupen).

Vpis ni veljaven, dokler družina ne predloži vseh dokumentov.

 

Med letom je treba vse spremembe (sprememba družinskega statusa, naslova, telefonskih številk itd.) sporočiti ravnateljici ali v tajništvo šole.

Ko družina predloži vso za vpis zahtevano dokumentacijo, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki otroka izpolniti še sprejemni obrazec. Sprejem otroka na šolo bo dokončno potrjen po plačilu stroška prvega/ponovnega vpisa in administrativnih stroškov ter po podpisu pogodbe in finančnega pravilnika.

 

3.  PRISOTNOST PRI POUKU IN ŠOLSKA OBVEZNOST

 

Ravnatelj/-ica šole je odgovoren/-na za posodobljen seznam vpisanih in izpisanih učenk ter učencev.

a.  Predšolsko obdobje

Z vpisom otroka v razrede predšolske vzgoje se starši zavežejo, da bo otrok šolo redno obiskoval, ne glede na starost otroka. Redno obiskovanje šole predvideva otrokovo prisotnost tekom vseh šolskih ur v tednu. Otrokova redna prisotnost v šoli je v predšolskem obdobju ključnega pomena za razvoj otrokove osebnosti in služi kot priprava na osnovnošolsko izobraževanje.

V primeru nerednega obiskovanja bo ravnatelj/-ica šole starše opomnil/-a na pomen rednega prihajanja v šolo in bo pri tem primoran/-a vztrajati. Če se situacija ne izboljša, se lahko po posvetu s pedagoško ekipo, francoskim šolskim inšpektorjem in/ali svetovalcem za sodelovanje na področju kulture Francoskega inštituta v Ljubljani otroka iz šole tudi izključi.

 

b.     Nižji razredi osnovne šole

Prisotnost učencev je obvezna pri vseh urah.

c.      Višji razredi osnovne šole (collège)

Izobraževanje poteka prek Državnega centra za poučevanje na daljavo (CNED) iz Rouena. S pomočjo tutorjev učenci sledijo ritmu nalog in izpitov, predpisanih od CNED-a.

Vsi učenci so dolžni med šolskim časom sodelovati pri vseh aktivnostih, ki so organizirane za celotno ustanovo, tudi tistih, ki zadevajo državljansko vzgojo. Sodelovati morajo pri različnih prireditvah (nastopi, predstavitve) in se udeležiti vseh ekskurzij, ki so povezane z njihovim šolskim programom.

d.     Odsotnost in zamujanje

Vsakršno odsotnost je potrebno še isti dan sporočiti šoli po elektronski pošti. Starši učencev, ki obiskujejo osnovno šolo, morajo po otrokovi vrnitvi odsotnost utemeljiti na seznamu odsotnosti – modrem listu, ki se nahaja v povezovalnem zvezku učenca.

Kakršna koli neupravičena odsotnost za več kot tri polovične dni na mesec se nemudoma sporoči svetovalcu za sodelovanje na področju kulture in pristojnim slovenskim organom.

4.  URNIK

 

Trajanje šolskega leta je določeno v skladu z veljavnimi francoskimi predpisi. Počitnice določi Agencija za francosko izobraževanje v tujini (AEFE) na podlagi predloga, ki ga poda ravnatelj/-ica in ki ga izvoli svet šole. Prazniki in dela prosti dnevi so usklajeni s slovensko zakonodajo.

  • Šola je odprta od ponedeljka do petka od 7.00 do 17.30.
  • Otroci čas od 7.00 do 8.05 in od 15.15 do 17.30 lahko preživijo v jutranjem oz. popoldanskem varstvu.
  • Učence sprejemamo v razredih od 8.05 dalje.
  • Iz varnostnih razlogov so od 8.30 dalje šolska vrata zaprta.

Učence in družine naprošamo, naj v šolo prihajajo točno. Ponavljajoče in neutemeljene zamude motijo delovanje celotne šole in škodijo otroku pri učenju.

Šola in učitelji so za otroke odgovorni v času šolskega pouka. Po končanem pouku njihova odgovornost preneha.

 

Urnik šolskega pouka :

  • Ponedeljek, torek, četrtek: od 8.15 do 12.00 in od 13.00 do 15.15.
  • Sreda, petek: od 8.15 do 12.15 (in od 13.00 do 14.00 za tiste, ki imajo slovenščino ali APC).

Med opoldanskim odmorom šola učencem nudi kosilo. Med tem časom za nadzor skrbijo začasni nadzorniki, ki jih izbere Društvo staršev učencev (APE).

 

a.     Prihod v šolo – dostop

V šolo se lahko vstopa le skozi vhod Francoske šole v Ljubljani. Vstop skozi OŠ Livada ni dovoljen.

V šolo smejo vstopati samo vpisani učenci in njihove družine, zaposleni EFL in OŠ Livada, ostale osebe pa le s posebnim dovoljenjem ravnatelja/-ice.

Predšolsko obdobje: Starši lahko pospremijo otroka na hodnik šole in mu pomagajo pri preoblačenju.

Razredi od CP do CM2 in collège (od 1. do 9. razreda) : Učence sprejmemo pri vhodu v šolo. Do razreda gredo sami.

 

b.     Odhod iz šole

Če mora učenec zapustiti šolo v času pouka (le izjemoma), mora priti ponj njegov starš oz. zakoniti zastopnik ali oseba, ki je za to pisno pooblaščena. Ko starši pridejo po otroka, morajo podpisati tudi izjavo o predčasnem odhodu otroka iz šole.

V predšolskem obdobju morajo starši učiteljem na začetku vsakega leta predložiti seznam vseh oseb, ki lahko pridejo po njihovega otroka. Vsi, ki njih na tem seznamu ni, morajo imeti pisno soglasje staršev, da otroka lahko odpeljejo.

V primeru, da staršev ob koncu pouka ne bo po otroka oz. bodo zamujali, bo otrok odpeljan v popoldansko varstvo, kar bo staršem zaračunano po veljavnem ceniku (glej Pravilnik o jutranjem in popoldanskem varstvu).

Šolski otroci (od CP do CM2 in collège) lahko iz šole odidejo sami, če so starši podpisali obrazec z dovoljenjem (Dovoljenje za samostojen odhod po koncu pouka).

Če starši tega dokumenta ne bodo podpisali in če v povezovalni zvezek ne bodo napisali, da lahko otrok določenega dne izjemoma iz šole odide sam, bomo v odsotnosti staršev otroka odpeljali v popoldansko varstvo, kar bo družini zaračunano po veljavnem ceniku (glej Pravilnik o jutranjem in popoldanskem varstvu).

Starši učencev, ki obiskujejo osnovno šolo (od CP do CM2 in collège), naj svoje otroke počakajo pred šolo.

Učenci, ki obiskujejo gimnazijo, lahko šolo zapustijo sami.

Med odmori učenci ne smejo sami hoditi po hodnikih ali ostajati v učilnicah, razen če jim to dovoli učitelj ali nadzornik.

 

5.  NADZOR IN SPREMSTVO

 

Učitelji zagotavljajo varnost vseh učencev na šoli. Ravnatelj/-ica organizira nadzor in spremstvo učencev med odmori, v času prihoda in odhoda otrok ter je odgovoren/-na za pravilno izvajanje le-tega.

Prisotnost učencev v šoli izven pouka je strogo prepovedana, razen v primeru obšolskih dejavnosti ali varstva.

Priporočljivo je, da učenci v šolo ne nosijo dragocenih  predmetov (igrače, nakit, denar, mobilni telefon). Če se v zvezi s tem pojavijo težave, so učitelji in nadzorniki pooblaščeni, da predmete zasežejo in jih po koncu pouka vrnejo staršem. V primeru uničenja, izgube ali kraje takšnih predmetov šola v nobenem primeru ne odgovarja.

 

6.  VARNOST

 

V šolo je prepovedano prinašati kakršne koli nevarne predmete, prav tako v šoli niso dovoljene igre, ki bi lahko predstavljale nevarnost za učenca ali njegove sošolce.

Od staršev se zahteva, da v okolici šole vozijo izjemno previdno. Prepovedano je ustavljanje ali parkiranje pred vhodom na šolsko dvorišče.

V šoli potekajo vaje za primer izrednih razmer, varnostni ukrepi so izobešeni v učilnicah, od učencev pa se zahteva, da upoštevajo navodila učiteljev in nadzornikov.

Obvezne vsakoletne vaje za primer nevarnosti so :

  • Vaja evakuacije v primeru požara,
  • Vaje, ki so predvidene v Načrtu preprečevanja nevarnosti in predvidenih varnostnih ukrepov (PPMS).

 

7.  ZDRAVJE

 

Bolan otrok ne sme priti v šolo.

V primeru nalezljivih bolezni je treba o tem obvestiti ravnateljico ali tajništvo v roku 24 ur. Bolan otrok mora ostati doma toliko časa, kot predpiše zdravnik. Ob vrnitvi v šolo mora otrok s seboj prinesti zdravniško potrdilo.

Noben otrok ne sme v šolo prinašati zdravil.

Učitelji otrokom ne smejo dajati nobenih zdravil (niti zdravil na recept).

Le v primeru kroničnih bolezni (astma, sladkorna bolezen, alergije) se lahko družina, zdravnik splošne prakse in učitelj dogovorijo o možnih načinih zdravljenja, če bi bili le-ti potrebni.

Starši morajo redno pregledovati lasišče svojih otrok. V primeru uši ali gnid morajo poskrbeti, da jih odpravijo in o tem nemudoma obvestiti šolo.

Športna vzgoja je obvezna. Začasna oprostitev je možna ob predložitvi zdravniškega potrdila ali na točno določeno in upravičeno zahtevo staršev.

Šola sklene nezgodno zavarovanje za vse otroke. Zavarovanje obsega obvezno škodno zavarovanje in nezgodno zavarovanje posameznikov.

 

8.  ŠOLSKO ŽIVLJENJE

a.     Laičnost

Laičnost šole pomeni spoštovanje načela tolerantnosti ter politično, ideološko in versko nevtralnost.

b.     Gradivo

Učenci morajo z gradivom, ki jim je na voljo, ravnati spoštljivo. Vsako uničeno gradivo morajo starši popraviti ali nadomestiti.

Družine so ob vpisu obveščene o tem, katere šolske potrebščine je treba zagotoviti (svinčniki, radirke …) in obnavljati.

c.      Oblačila

Učenci morajo v šolo priti primerno oblečeni. Njihova oblačila morajo biti prilagojena vremenskim razmeram.

Pozimi naj imajo otroci s seboj budno in v primeru snega tudi smučarske hlače ali smučarski kombinezon, da gredo med odmorom lahko ven. Šali v predšolskem obdobju niso dovoljeni.

V sončnih dneh naj prinesejo s seboj pokrivalo in sončno kremo.

K športni vzgoji morajo otroci obvezno prinesti športno opremo.

Znotraj šole morajo otroci obvezno nositi copate.

d.     Vedenje in spoštovanje

Učenci morajo s šolskimi prostori in pohištvom ravnati spoštljivo.

Prepovedano je teči po hodnikih.

Prepovedano je posedati otroke na garderobne omarice.

Vsak posameznik ima pravico do spoštljivega odnosa in pravico do zaščite pred kakršnokoli obliko nasilja, diskriminacije in nadlegovanja. Medsebojno spoštovanje je eden izmed temeljev življenja v skupnosti.

Kakršno koli nasilje, verbalno ali fizično, je prepovedano. Prepovedano je izvajanje psihološkega ali moralnega pritiska, prav tako so prepovedane diskriminatorne pripombe ali dejanja, ki temeljijo zlasti na spolu, veri ali poreklu (glej: Splošni pogoji).

e.     Vzgojni ukrepi

Vsaka kazen ali vzgojni ukrep mora biti sorazmerna s kršitvijo in ne sme posegati v moralno ali fizično integriteto otroka.

O kaznih za manjše kršitve lahko odločajo vsi zaposleni v ustanovi.

Učencem, katerih vedenje moti šolske dejavnosti, predstavlja kršitve notranjega pravilnika šole ali celo ogroža fizično ali moralno integriteto drugih učencev ali učiteljev, bodo izrečeni opomini, o tem pa bodo tudi nemudoma obveščeni skrbniki učenca in vodstvo šole.

Izjemoma je učenec lahko kaznovan tudi tako, da ne sodeluje pri dejavnostih, ki se izvajajo v času odmora.

V primeru, da je vedenje učenca trenutno težavno, se rešitev poišče v razredu oz. se ga začasno odpelje v drugi razred. Učenec ni v nobenem trenutku brez nadzora.

V primeru, da vedenje učenca hudo in dolgotrajno moti potek pouka, kljub angažiranemu posvetovanju s skrbniki učenca, se organizira sestanek pedagoške skupine, na katerega se povabi tudi starše. Na sestanku se sprejme odločitev o vzgojnem ukrepu, tudi o izključitvi učenca iz šole kot skrajnem ukrepu (glej : Splošni pogoji).

f.       Odnosi med družinami in učitelji

Da bi zagotovili napredek otrok, se mora med družinami in učitelji vzdrževati reden stik.

Na začetku vsakega šolskega leta je sklican informativni roditeljski sestanek, ki vključuje splošno predstavitev delovanja šole ter predstavitev splošnih pedagoških smernic.

V mesecu septembru razredni učitelji predstavijo letne cilje in metode dela.

Tekom celega leta se starši z učitelji lahko pogovorijo izključno na govorilnih urah. Učitelji na vprašanja glede dela ali vedenja učencev ne bodo odgovarjali izven govorilnih ur. Za to, da se staršem omogoči spremljanje napredka njihovega otroka, učitelji vseh razredov organizirajo redne in individualne govorilne ure.

Šolsko poročilo prejmejo starši predšolskih otrok dvakrat letno, starši šolskih otrok pa trikrat letno, in sicer preko programa Livreval.

V nižjih razredih osnovne šole (école primaire) je napredek učenca določen na podlagi mnenja učiteljev. O morebitni ponovitvi ali preskoku razreda odloča učitelj in o svojem predlogu pisno obvesti starše. Zoper učiteljevo odločitev lahko starši vložijo pritožbo pri ravnatelju/-ici. Dokončno odločitev sprejme odbor za pritožbe, ki mu predseduje svetovalec na področju kulture.

V višjih razredih osnovne šole (collège) izda šolsko poročilo in mnenje o napredovanju v višji razred CNED (Francoski državni center za poučevanje na daljavo). Odločitev je priznana s strani vseh francoskih ustanov.

Na zahtevo družine se lahko ocene iz francoskih spričeval pretvorijo v slovenski ocenjevalni sistem.

 

9.  ZUNANJI SODELAVCI IN EKSKURZIJE

 

Učitelji so odgovorni za učni napredek, organizacijo in izvajanje vseh dejavnosti, ki jih opravljajo njihovi učenci. Zunanji sodelavci in učitelji med seboj tesno sodelujejo.

Kakršna koli dejavnost ali ekskurzija mora biti v skladu s šolskim načrtom. Ta načrt je določen za obdobje treh let in zadeva celotno šolo. Sprejme ga šolski svet in ga vsako leto tudi dopolni.

Ta notranji pravilnik vsako leto sprejme in potrdi šolski svet. Starši ga prejmejo ob vpisu otroka v šolo, prav tako pa ga prejmejo tudi vsi zunanji sodelavci.

Učenci morajo spoštovati šolski notranji pravilnik in pravila, ki se tičejo vedenja v razredih in skupnih prostorih. V primeru ponavljajočih se kršitev pravil, se učencu izreče ukor. Po treh ukorih in pogovoru z družino, se sestane disciplinska komisija, ki določi ustrezno kazen.

Šolski notranji pravilnik, tako kot tudi Splošni pogoji, je sestavni del pogodbe med starši in šolo.