Notranji pravilnik

PREAMBULA

Francoska šola v Ljubljani je javna izobraževalna ustanova, ki deluje pod okriljem Agencije za francoski pouk v tujini, in deluje v skladu s francosko zakonodajo.

Cilj notranjega pravilnika je opredeliti pravila, ki jih zahteva življenje v skupnosti, ter pravice in dolžnosti vseh strank v zvezi z republiškimi zakoni.

 

 

  1. SPREJEM IN VPIS

Pri vpisu imajo prednost otroci francoske narodnosti in otroci, ki prihajajo iz drugih priznanih francoskih ustanov.

Sprejem otrok drugih narodnosti je odvisen od števila prostih mest.

V vrtec se lahko vpišejo otroci, ki v septembru dopolnijo vsaj 2 leti. Vpis je, glede na število prostih mest, možen do konca decembra tekočega šolskega leta.

Vpis v predmetno stopnjo OŠ (“collège”) – razredi od 6. do 9. – je možen samo, če je učenec vpisan v Državni center za poučevanje na daljavo (CNED).

 

Za vpis otroka morajo starši ravnatelju/ravnateljici predložiti:

–     družinsko knjižico,

–     potrdilo o opravljenih obveznih cepljenjih,

–     potrdilo o izpisu iz prejšnje šole,

–     fotokopijo o kartice zdravstvenega zavarovanja vašega otroka,

–     fotokopijo potnega lista.

 

Dokler družina ne predloži vseh teh dokumentov, vpis ni veljaven.

 

Med letom je potrebno vse spremembe (sprememba družinskega statusa, naslova, telefonskih številk itd.) sporočiti ravnatelju/ravnateljici.

2. PRISOTNOST IN OBVEZNO IZOBRAŽEVANJE

Ravnatelj/ica mora imeti posodobljen seznam vpisanih učenk in učencev, ki zaključijo šolanje.

Z vpisom otroka v vrtec se družina obveže, da bo otrok vrtec redno obiskoval.

 

V osnovni šoli velja zakon o obveznem izobraževanju. Učenci morajo med šolskim časom sodelovati pri vseh dejavnostih. Kakršnokoli odsotnost je šoli treba sporočiti najpozneje zjutraj istega dne. Starši morajo to odsotnost pisno opravičiti, ko se učenec vrne v šolo.

Kakršnakoli neupravičena odsotnost za več kot tri polovične dni na mesec, se nemudoma sporoči strokovnjaku za kulturne razlike.

Na predmetni stopnji OŠ (école élémentaire) izobraževanje učencev poteka prek Državnega centra za poučevanje na daljavo iz mesta Rouen, ki zagotovi učne ure, pisne preizkuse znanja in tudi šolska poročila. Pri nalogah jim pomagajo inštruktorji.

Učenci iz predmetne stopnje(collèga) morajo med šolskim časom sodelovati pri vseh aktivnostih, ki so organizirane za celotno ustanovo, in sicer pri vseh tistih, ki zadevajo državljansko vzgojo. Sodelovati morajo v različnih predstavitvah (nastopi, podelitve) in se udeležiti vseh ekskurzij, ki so povezane z njihovim šolskim programom, in katerih datumi so izbrani v skladu z razporedom domačih nalog, ki jih je treba redno pošiljati v Francijo.

Učenci predmetne stopnje OŠ morajo upoštevati notranji pravilnik šole in pravila, ki veljajo v učilnicah in skupnih prostorih ustanove.

V primeru večkratnih kršitev teh pravil, bo učenec prejel opozorilo. Po treh opozorilih in sestanku z njegovo družino, bo disciplinska komisija določila primerno kazen.

 

3. URNIK

Urnik šole:

Vrtec in razredna stopnja OŠ:

Ponedeljek – torek – četrtek: od 8.15 do 12.00 in od 13.15 do 15.30

Sreda – petek: od 8.15 do 12.15

 

Predmetna stopnja OŠ (Collège):

Ponedeljek – torek – četrtek: od 8.15 do 12.00 in od 13.15 do 16.30

Sreda: od 8.15 do 12.15 in od 13.15 do 15.15

Petek: od 8.15 do 12.15

Učence ob prihodu v šolo sprejemamo od 8.05 naprej. Staršem otrok iz vrtca je dovoljeno otroke pospremiti na hodnik, da jim pomagajo pri preoblačenju. Pouk za vse se začne ob 8h15.

Starši morajo učiteljem iz vrtca na začetku vsakega leta predložiti seznam vseh oseb, ki lahko pridejo po njihovega otroka. Vsi, ki niso na tem seznamu, morajo imeti pisno potrdilo staršev o tem, da lahko odpeljejo njihovega otroka.

Če mora učenec zapustiti razred med poukom, mora s pisnim potrdilom priti ponj njegov pravni zastopnik ali oseba, ki je za to pisno pooblaščena.

UČENCI IN NJIHOVE DRUŽINE MORAJO BITI TOČNI. PONAVLJAJOČE SE ALI NEOPRAVIČENE ZAMUDE MOTIJO POUK CELOTNE ŠOLE IN TUDI SLOVENSKI POUK. STARŠE PROSIMO, DA POSKRBIJO ZA TOČNOST.

4. VARNOST IN NADZOR

 

Učitelji zagotovijo varnost vseh učencev na šoli. Ravnatelj/ica organizira nadzor med odmori in na začetku ter koncu pouka in je odgovoren/na za to, da se nadzor pravilno izvaja.

Prisotnost učencev v ustanovi izven pouka je strogo prepovedana, razen v primeru obšolskih dejavnosti.

Jedilnica je odprta od ponedeljka do petka od 12.00 do 13.15. Med tem časom za nadzor poskrbijo začasni nadzorniki, ki jih izbere društvo staršev učencev (APE). Ti nadzorniki so odgovorni za učence.

Šolsko kosilo ni obvezno. Prehrano organizira z zunanijim dobaviteljem slovenska šola. Družine, ki ne želijo otroka vpisati v šolsko prehrano, lahko prinesejo kosilo s seboj v šolo v primerni posodi za kosilo. Pedagoška ekipa vsekakor toplo priporoča vpis otroka v šolsko prehrano. Otroci, ki ostanejo v šolskih prostorih v času kosila, morajo odločitev prijaviti v tajništvu francoske šole.

V ŠOLO UČENCI NE SMEJO PRINAŠATI NOBENIH NEVARNIH PREDMETOV ALI PRIPOMOČKOV. Starši morajo poskrbeti, da se to pravilo spoštuje.

PRIPOROČLJIVO JE, DA UČENCI V ŠOLO NE NOSIJO DRAGOCENIH PREDMETOV (igric ali nakita). Če se pojavijo težave v zvezi s tem, so učitelji ali nadzorniki pooblaščeni, da take predmete zasežejo in jih po koncu pouka vrnejo staršem. V PRIMERU UNIČENJA, IZGUBE ALI KRAJE TAKŠNIH PREDMETOV ŠOLA NI V NOBENEM PRIMERU ZA TO ODGOVORNA.

 

5. HIGIENA IN VARNOST

 

V ustanovi potekajo vaje za primer izrednih razmer, pravila za varnost so izobešena v učilnicah, od učencev pa se zahteva, da upoštevajo navodila učiteljev in nadzornikov.

 

ZDRAVJE

 

  • V primeru nalezljivih bolezni je treba o tem obvestiti ravnatelja/ico v roku 24 ur. Bolan otrok vsaj en teden ne sme priti v šolo. OTROK MORA OB VRNITVI V ŠOLO S SEBOJ PRINESTI POTRDILO O TEM, DA NIMA VEČ NALEZLJIVE BOLEZNI. BREZ TEGA DOKUMENTA GA V ŠOLO NAMREČ NI MOGOČE SPREJETI.

 

–     Otroci, ki so utrpeli zlom ali hud zvin, in imajo mavčno oblogo, lahko pridejo v šolo le z zdravniškim potrdilom, ki potrjuje, da lahko otrok obiskuje šolo brez tveganja.

–     Učitelji otrokom ne smejo dajati zdravil, niti zdravil na recept.

–       Le v primeru kroničnih bolezni (astma, sladkorna bolezen, alergije) se lahko družina, zdravnik splošne prakse in učitelj dogovorijo o možnih načinih zdravljenja, če bi bili ti potrebni.

–       Starši morajo redno pregledovati lase svojih otrok. V primeru uši ali gnid morajo poskrbeti, da jih odpravijo, in o tem nemudoma obvestiti šolo.

–       Športna vzgoja je obvezna. Začasna oprostitev je mogoča s predložitvijo zdravniškega potrdila.

–       Starši za otoke iz vrtca vsak dan izmenično pripravljajo malico. V ta namen se sestavi seznam.

  • Da bi preprečili prekomerno težo, starše prosimo, da poskrbijo za uravnoteženost teh malic.
  • Iz istega razloga se rojstni dnevi praznujejo na koncu vsakega meseca. Za to priložnost učitelj in otroci pripravijo torto.6. ŠOLSKO ŽIVLJENJE

 

LAIČNOST

V skladu z navedbami iz člena L 141-5-1 zakona o šolstvu učenci ne smejo nositi znamenj ali oblačil, ki bi kazali na njihovo versko pripadnost. Če učenec ne upošteva te prepovedi, se učitelj pred izvršitvijo kakršnega koli disciplinskega postopka z njegovo družino dogovori za razgovor za zagotovitev spoštovanja laičnosti.

 

GRADIVO

 

Učenci morajo spoštljivo ravnati z gradivom, ki jim je na voljo. Knjige je treba oviti v ovojni papir. Družina je ob vpisu obveščena, katere šolske potrebščine je potrebno zagotoviti in po potrebi obnavljati.

Za vsako uničeno gradivo se lahko izvede disciplinske ukrepe, poleg tega pa je treba gradivo popraviti ali nadomestiti.

VEDENJE IN OBLAČILA

 

Od učencev se zahteva primerno vedenje do odraslih in sovrstnikov. Spoštljivo morajo ravnati s šolskimi prostori in pohištvom.

V razredu ali na hodnikih učenci ne smejo ostati sami. Med odmorom morajo brez izjeme zapustiti šolske prostore razen v primeru dejavnosti, pri kateri je prisotna odrasla oseba.

Po hodnikih je prepovedano teči.

Učenci morajo priti v šolo primerno oblečeni.

Njihova oblačila morajo biti prilagojena vremenskim razmeram.

K športni vzgoji morajo učenci OBVEZNO prinesti športno opremo.

ZNOTRAJ USTANOVE MORAJO UČENCI OBVEZNO NOSITI COPATE.

 

7.     KOMUNIKACIJA MED DRUŽINO IN UČITELJI

Da bi zagotovili napredek otrok, morajo učitelji in družine vzdrževati redne stike.

Na začetku vsakega šolskega leta je sklican informativni sestanek, ki vključuje:

– splošno predstavitev delovanja šole;

– sestanek z razrednim učiteljem, kjer ta predstavi cilje in metode;

– ogled učilnic.

 

–     Skozi celo leto se morajo starši z učitelji za vse GOVORILNE URE DOGOVARJATI SPROTI. Učitelji na vprašanja glede dela ali vedenja učencev ne bodo odgovarjali izven govorilnih ur.

–     Za vsak razred so organizirane redne in individualne govorilne ure.

–     Starši dvakrat letno prejmejo šolsko poročilo iz vrtca in trikrat na leto iz osnovne šole.

–     V osnovni šoli se napredek učenca v vsakem obdobju določi na sestanku učiteljev določenega ciklusa. Možno skrajšanje ali podaljšanje obdobja za eno leto je odločitev učiteljev, ki o tem pisno obvestijo starše. Ti lahko temu predlogu nasprotujejo in se pritožijo svetovalcu za kulturo, ki sprejme dokončno odločitev.

–     Na predmetni stopnji OŠ Državni center za poučevanje na daljavo (CNED) izda šolska poročila in spričevala za nadaljevanje v naslednji razred, ki jih priznavajo vse francoske ustanove.

 

 

 

8. ZUNANJI SODELAVCI IN EKSKURZIJE

Učitelji so odgovorni za učni napredek, organizacijo in izvajanje vseh dejavnosti, ki jih opravljajo njihovi učenci. Vsi učitelji med seboj tesno sodelujejo.

 

Kakršnakoli dejavnost ali ekskurzija mora biti v skladu s šolskim načrtom. Ta načrt je določen za obdobje treh let in zadeva celotno šolo. Sprejme ga šolski svet (zveza staršev in učiteljev) in ga vsako leto dopolni.

 

 

“ŠOLSKI SVET” (ZVEZA STARŠEV IN UČITELJEV) VSAKO LETO SPREJME TA NOTRANJI PRAVILNIK. STARŠI GA PREJMEJO PRI VPISU OTROK V ŠOLO IN PREDSTAVLJEN JE NA ŠTUDENTSKEM SVETU. PREJMEJO GA VSI UČITELJI NA ŠOLI.

 

VSAKA KRŠITEV TEGA PRAVILNIKA JE KAZNIVA. O KAZNIH ODLOČAJO UČITELJI NA SESTANKIH ALI DISIPLINSKA KOMISIJA PO SESTANKU Z DRUŽINO UČENCA.