1.    Cenik za šolsko leto 2018/2019

a.     Šolnina (za šolsko leto)

Cenik šolnine

2018/2019

Slovenci Drugi Delodajalec
Mala šola (2-5 let) 4.950 € 5.200 € 5.980 €
Nižji razredi OŠ 5.350 € 5.950 € 6.840 €
Višji razredi OŠ 6.295 € 6.295 € 7.375 €
Gimnazija 6.205 € 6.205 € 7.285 €

 

Cena za delodajalca se uporabi, ko znesek šolnine poravna pravna oseba.

Šolnina se poravna v skladu z načinom plačila, ki ga izberejo zakoniti zastopniki otroka. Pravočasno plačevanje šolnine je izrednega pomena, saj zagotavlja osnovno splošno delovanje Francoske šole.

Za šolske izlete ali ekskurzije se starše prosi za finančni prispevek. Ti računi bodo izdani med šolskim letom na podalgi vašega soglasja.
Popusti :

  • Popust v višini 4 % na šolnino za 2. otroka iz iste družine, ki se bo šolal na naši ustanovi.
  • Popust v višini 10 % na šolnino za 3. otroka iz iste družine, 15 % za 4. otroka, 20 % za 5. otroka …, ki se bo šolal na naši ustanovi.
  • Popust v višini 4 % na znesek šolnine pri plačilu v enem znesku in ob plačilu do navedenega roka plačila (kumulativno s popustom za več otrok iz iste družine).
  • Popust v višini 2 % na znesek šolnine ob izbiri plačila z direktno obremenitvijo SEPA (kumulativno s popustom za več otrok iz iste družine).

b.     Stroški vpisa, ponovnega vpisa in stroški CNED-a*

Cenik

2018/2019

Prvi vpis

(samo za prvič vpisane učence)

Admin. stroški obdelave CNED
Mala šola (2-5 let) 280 € 60 € NA
Nižji razredi OŠ 280 € 60 € NA
Višji razredi OŠ 280 € 60 € 1000 €
Gimnazija 280 € 60 € 1050 €

*Centre National d’Enseignement à Distance = Francoski nacionalni center šolanja na daljavo

 

Stroški prvega vpisa in administrativni stroški obdelave so obvezni in nevračljivi. Rok plačila teh stroškov je v juniju tekočega šolskega leta ob vpisu v novo šolsko leto.

c.      Drugi obvezni stroški

Cenik

2018/2019

Pedagoški material Šolsko zavarovanje Dopoldanska malica
Mala šola 80 € 34 € 100 €
Nišji razredi OŠ 80 € 34 €
Višji razredi OŠ 190 € 34 €
Gimnazija 190 € 34 €

 

  • Strošek pedagoškega materiala učiteljem omogoča nakup potrebnega šolskega materiala za ustrezno načrtovanje dela v svojem razredu. Ta strošek je vključen v 1. izdan račun v šolskem letu.
  • Strošek šolskega zavarovanja je obvezen in pokriva civilno odgovornost. Več si lahko preberete na spletni strani zavarovalnice: http://www.expat-care.com/#/produits/pr_scolinteleve. Strošek je vključen v 1. izdan račun v šolskem letu.

2.    Prihod in odhod med šolskih letom

a.     Prihod

Vpis učenca med letom je možen, z omejitvijo pri vpisu v malo šolo, v razred TPS: vpis je iz pedagoških razlogov mogoč samo do 31. decembra. V tem primeru sta šolnina in varstvo zaračunana glede na prisotnost otroka (t.i. pro rata temporis, vsak načeti mesec je fakturiran v celoti). Ostali stroški se plačajo v celoti.

b.     Predčasen odhod učenca

Pri predčasnem odhodu učenca med šolskim letom morajo starši šolo o tem obvestiti en mesec pred odhodom otroka (razen v primeru posebnih okoliščin) s prošnjo za vračilo oz. za preračun šolnine glede na dejansko prisotnost otroka. Vsak načeti mesec se fakturira v celoti. Ostali stroški niso predmet vračila.
Prošnja se naslovi na tajništvo ustanove, po navadni ali po elektronski pošti.

c.      Neprihod učenca

V primeru predvidenega neprihoda učenca na začetku novega šolskega leta je na podlagi pisne prošnje staršev (po navadni ali po elektronski pošti) možno vračilo že plačane šolnine. Prošnja naj bo naslovljena na tajništvo ustanove in poslana pred prvim dnem začetka novega šolskega leta. Ostali obvezni stroški niso predmet vračila.

3.    Plačilo

a.     Način plačila

Plačila računov se sprejemajo samo v obliki bančnih nakazil na tekoči račun Društva Francoska šola:

Društvo Francoska šola v Ljubljani, Ulica Dušana Kraigherja 2, 1000 Ljubljana

IBAN: SI 56 0310 0100 1160 477

BIC: SKBASI2X

SKB Banka, d. d., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana

 

Šola ne sprejema gotovinskih plačil.

Na podlagi 8. točke 42. člena ZDDV-1 Društvo Francoska šola ni zavezanec za DDV.

V primeru posebnih potreb po prilagoditvi sheme plačil glede na vaše osebno finančno stanje svojo prošnjo naslovite na upravni odbor Društva Francoske šole na sledeč elektronski naslov: ape@efljubljana.com.

b.     Zamude pri plačilih

Ob zamudi pri plačilih se zaračunajo zakonske zamudne obresti (v skladu z zakonom ZPOMZO-1). Zamudne obresti začnejo teči prvi dan po pretečenem roku plačila. Obresti bodo izračunane s pomočjo izračuna na uradni strani Vrhovnega sodišča RS (dostopen na spletni strani : http://izo.sodisce.si/izo-web/spring/izracun?execution=e1s1).

Ob neplačilu dogovorjene šolnine (celotne ali delne), ki bo predvidena v Pogodbi med starši in ustanovo (prejeli jo boste glede na ta izpolnjen dokument), bo šola zavrnila vpis učenca v naslednje šolsko leto.